Please scroll downwards for the English translation

VABK Studieinformatie

Studiebelasting
De VABK-opleiding bestaat uit een Basisopleiding van 1 jaar, en een Verdiepingsjaar van 1 jaar. Deze kunnen naar behoefte worden aangevuld met de Masterclass (eveneens toegankelijk voor oudleerlingen die de VABK hebben afgerond) en de losse SAS-modules.
De Basisopleiding en het Verdiepingsjaar bestaan beiden uit 36 wekelijkse lesdagen (tenzij anders vermeld) van 10-18 uur.
Er zijn soms studieopdrachten voor thuis. Meestal worden deze rond de vakantie gegeven. De opdrachten kunnen ook tijdens lestijd (vrijwerken) gerealiseerd worden.
Vanaf het tweede leerjaar wordt het boek 'De geschiedenis van de filosofie' van Hans Joachim Störig bestudeerd. Dit vraagt gemiddeld 1 uur per week extra aandacht (onder voorbehoud).

Studiekosten
De studie bedraagt per lesjaar 2600,- euro (btw-vrij), tenzij anders vermeld.
Dit is inclusief: gebruik van gereedschappen en machines alsmede het kleinmateriaal dat nodig is voor de lesopdrachten in de ochtend (tekenpapier, houtskool, contékrijt, verf, klei, bronsdraad, bruine was, gips, ijzerdraad e.d.). Ook inbegrepen zijn koffie, thee en koek.
Exclusief: workshops, eigen projecten los van de klassikale projecten, en het materiaal voor het vrije werk (stenen, grote wassen beelden en de daarbij behorende materialen voor het maken van mallen e.d.), extra excursies, museumbezoek. De VABK is een particulier opleiding zonder subsidie.

Betaling geschiedt in twee termijnen.
 
Er vegetarische soep voor wie dat wenst. Kosten 2,- per keer (wordt 2 x per jaar apart afgerekend).
 
Workshop bronsgieten: € 250 euro, all-in.
Workshop smeden: € 90 euro, all-in, 1 dag, onder voorbehoud.
Workshop hardsteen bewerken: € 250 euro, all-in. 
Workshop rubber mallen maken: € 15,- tot € 75,- per beeld, afhankelijk van de grootte.
 
Doelgroep
Diegenen die zich intensiever met Beeldende Kunst wil bezig houden; er hun beroep van willen maken of hun kunstenaarschap willen ontwikkelen.

Groep: maximaal 9 deelnemers.
 
Toelating
Er zijn geen vooropleidingsvereisten. In het voorjaar is er een Open Lesdag met een toelatingsgesprek waar men zich voor kan inschrijven. De opleiding is geen therapie.
 
Vrijstelling
Vanwege de opbouw in de opleiding wordt geen vrijstellingsbeleid gehanteerd.
 
Certificaat
Bij het beeindigen van de opleiding ontvangt u een certificaat.
Bij minder dan 8 deelnemers kan het schooljaar niet plaatsvinden.

Klachtenprocedure
Zie kopje 'Klachtenprocedure' links beneden onder 'Opleiding'.
Klachtenfunctionaris Gillis Mol. Telefoonnummer 079-7850191.      
Klachten worden absoluut zorgvuldig en vertrouwelijk binnen drie weken behandeld.

Locatie:
Costerlaan 20, 3701 JM Zeist

Lestijd
10-18 uur.
Vakanties zijn conform midden- Nederland.

      

VABK information
Study load
The VABK-school offers a Basic Year and a Post Graduate Year. These can be supplemented with the Masterclass (also accesible for old pupils) and the loose SAS-modules.
The Basic Year and the Post Graduate Year consists of 36 weekly school days (unless otherwise specified) from 10 a.m. till 6 p.m. There are sometimes study assignments for home. Usually these are given around the holidays. The assignments can also be realized during lesson time (free working).
Starting from the second grade the book ' The History of Philosophy ' of Hans Joachim Störig is been studied. This requires an average of 1 hour per week extra attention (subject to change). 

Study costs
The study amounts 2600 euro per year (VAT-free), unless otherwise specified.
This includes the use of tools and machines as well as small material that is necessary for the teaching in the morning (drawing paper, charcoal, conté crayon, paint, clay, bronze wire, brown wax, gypsum, iron wire, etc.). Also included are coffee, tea and cake.
Not included are workshops, own projects independent of the classroom projects, and the material for free work (stones, large wax figures and associated materials for making molds, etc.), extra excursions, musea visit. The VABK is a privat school not subsidized.

Vegetarian soup is available for those who wishes. Costs 2 euro per time (paid seperately, 2 times per year).
Workshop bronze casting: € 250 euro, all-in.
Workshop forging: € 90 euro, all-in, 1 day, subject to change.
Workshop hard stone: € 250 euro, all-in.
Workshop rubber mold making: € 15,- to € 75,- per object, depending on the size.

Payment in two terms.

Target group
Those who want to deal more intensively with Visual Arts; those who want Art to make their occupation or those who want to develop their artistry.

Group: maximum 9 participants.

Admission
There are no requirements for training. In spring we have an open training day with an admission interview where one can register. The VABK training is no therapy. 

Exemption
Because of the build up in the training there is no exemption policy.

Certificate
At the end of the training you will receive a certificate.
At less than 8 participants the school year can not take place.
 
Complaints procedure
See part 'Complaints procedure' on the left below under 'Opleiding'.
Complaints officer: Gilles Mol. Telephone number 00 (31) 79 78 50 191.     
Complaints are handled carefully and absolutely confidential within three weeks.

Location:
Costerlaan 20, 3701 JM Zeist, the Netherlands

Lesson time
10 a.m. till 6 p.m.
Holidays are in accordance with Central Netherlands.