Please scroll downwards for the English translation

Meesterschap

'Als je weet dat je het centrum van jouw universum bent,
ben je je er van bewust wat je creëert?'

De talenten die we als mens hebben meegekregen, maken ons dagelijkse leven tot een bijzonder inspirerend avontuur. Wat jammer dat ze toch vaak ongebruikt en ongeschoold blijven liggen. Onze talenten nodigen ons uit om bewuste en verbonden deelnemers te zijn in het grote kunstwerk genaamd LEVEN.

Bij het driedimensionale kunstenaarsvak kan bijvoorbeeld het maken van een draadfiguur een direct appel doen op het waarnemen van verhoudingen in de concrete werkelijkheid. Ook zal het zo stevig moeten staan, dat je er een ander materiaal omheen kunt vormen. Al deze handelingen spiegelen direct jouw zijn. Sta je zelf stevig in je schoenen? Gun je jezelf een plek op deze wereld?

Door middel van de driedimensionale kunst leer je niet alleen jezelf kennen, maar ontwikkel je ook de moed om je potentieel te onderzoeken en te exploreren. Aangemoedigd door je beelden is het een uitdaging om jezelf de vraag te stellen; Waarom creëer ik dit? Wat doen mijn handen wanneer ik innerlijk stil ben en mijn focus op een thema of model heb gericht?

Vanuit welke krachten ontstaat vorm? En wanneer wordt het interessant?
Tijdens de weg van het driedimensionale kunstenaarschap verbind je je diep met de materie. Leer je jezelf waarnemen middels de vorm buiten je. Maar ook om die vorm te transformeren en zelfs weer los te laten. Je leert je onbewuste, passievolle wil ten dienste te stellen aan datgene in de buitenwereld waarmee je je verbonden voelt, Tijdens het ontwikkelen van je vorm, groeit ook het inzicht WAAROM je die vorm maakt.

Je gaat ervaren dat je binnenwereld zich reflecteert in de buitenwereld en dat je hierin een actieve en bewuste rol kunt innemen. Wat je tijdens het maken van je kunstwerk beoefent, kun je verder oefenen in je dagelijkse leven.
 Mastery

‘If you know you are the centre of your universe; are you aware what you create?’


The talents that we as humans have inherited make our daily lives to a particularly inspiring adventure. What a pity that our talents are often unused and uneducated.
Our talents invite us to become conscious and connected participants in the great work of art called LIFE.

When you work with three-dimensional Arts, and you are making a wire figure during modelling class, you completely become aware of the concrete proportions and the amazing structures in the body.
The wire figure will have to stand so firmly, that you can configure other material around it. All these actions are reflecting directly your being in the outside world: Do you stand solid on the ground? Do you adjudge yourself a place in this world?
 
By making  three dimensional art you will learn about yourself, and find the courage to investigate and explore your potential through your work of Arts. They will challenge you to find answers on the questions: Why am I creating this? What are my hands doing when I’m quiet and put my focus on the model or any other idea? Out of what forces does form grow? And when does it become interesting?

The power of the unconscious needs to be at service for the connection.
In the meanwhile your insights grow. You will experience that your unknown inner world reflects itself in the outside world, and that you can have an active, aware role in this. This will change your daily automatisms and makes Life a big Artwork.