Please scroll downwards for the English translation

Uit het boek 'KUNST leven' van Frouk Riemersma, Hoofdstuk 17


Hoofdstuk 17 Kopiëren

Wanneer je nog een jong kind bent, is het natuurlijk dat je natekent van plaatjes die je mooi vindt of een beeldje in klei namaakt van een groot beeld dat je heel mooi vindt. Helaas raken de meeste mensen dit natuurlijke mechanisme kwijt wanneer we volwassen worden. Diep in ons leeft het idee dat we op die manier niet origineel zijn. We vinden dat we het zelf moeten doen en op eigen individuele kracht iets uit ons moeten trekken wat ‘origineel, uniek en authentiek’ is. We kunnen erg trots zijn op deze zelfstandige onafhankelijkheid en willen ons authentieke pad alleen lopen.
 
Een heel nobel en wakker streven. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat jouw idee ‘toevallig’ ook op andere pla
atsen is opgepakt? En dat je wakker schrikt uit de illusie dat je origineel bent en je realiseert dat je meedeint in een morfogenetisch, energetisch veld (Rupert Sheldrake). Je beseft je dan dat jouw ideeën resoneren met impulsen en ideeën van anderen over de hele wereld. Dit is erg ontnuchterend en soms ook deprimerend. Hoe uniek zijn wij?
Als het dan zo mag zijn dat we ideeën oppikken uit een groter veld, waarin kan ik dan wel authentiek zijn?
 
In Hoe je iets doet. In Hoe je iets uitvoert. In Hoe diep je verbinding is.
 
Wanneer ik mij verbind met een kunstwerk van een groot kunstenaar, verbind ik mij met die vormende krachten waarin en vanwaaruit die kunstenaar werkte. Wanneer ik het namaak kan ik proberen te voelen wat hij/zij voelde; vanuit welke krachten hij/zij werkte, onder welke omstandigheden en in welke tijdgeest. De oude Meester voedt mij op. Leert mij en herinnert mij wie ik ben in die tijdgeest. Het is mijn Meester uit de oude tijd, die ook in mij leeft. Door het werk van deze Meester te imiteren, word je dan net zolang meegenomen in diens sfeer tot je eigen tijdgeest zich erin gaat mengen. Je eigen Ik in relatie tot jouw wereld neemt langzaam het stokje over en maakt het ‘verhaal’ af. En dit is krachtig.From the book 'A Life by ART' of Frouk Riemersma, Chapter 17

Chapter 17 Imitating

When you are a young child, it is natural to imitate drawings or statues of clay that we deeple admire. Unfortunately, most people lose this natural mechanism when we grow up. Deep within us lives the idea that we are not original when we imitate. We are convinced we should do it ourselves and have to pull something out of us that's ‘original, unique and authentic'. We can be very proud of this autonomus independancy and want to walk our authentic path alone. 
 
A very noble and conscious intention. But how often does it happen that your idea ‘coincidentally’ has been picked up somewhere else as well? And you wake up from your illusion that you’re original and you realize that you are swaying in a morphogenetic, energetic field (Rupert Sheldrake). You realize that your ideas resonate with impulses and ideas of others all over the world. This is very sobering and sometimes depressing. How unique are we? If it is true that we pick up ideas from a larger field, how can I be truly authentic?
 
In How you do something. In How you practise. In How deep your connection is.
 
When I connect to a work of art of a great artist, I connect with those forming forces in which and from which the artist worked. When I imitate the work, I can try to feel what he/she felt; from what forces he/she worked, under what circumstances and in what spirit of the times. The old master educates me. Teaches me and reminds me who I am in that time spirit. It is my master from the old time, who also lives in me. By imitating the work of this master, you will be included in his atmosphere just as long as your own time spirit is mixing into it. Your own self in relation to your world slowly takes over and finish the 'story'. And this is powerful.

You respect and learn from your old masters; you feel connected and know you are their child. With all respect and humility, you let yourself be carried by their formative power until that moment you have to move on to continue the development. In this way, imitating containts a great power that we certainly shouldn’t be ashamed of and pass by.
Great examples give you focus to take the same path. You may connect to their powers in order to develop the artwork in your own spirit of the time.